مهندسی پزشکی مهداد طب|

مهداد طب

شلف و آتاژور میزبندی و سکوبندی آزمایشگاهی

شلف و آتاژور میزبندی و سکوبندی آزمایشگاه تولید کننده شرکت مهداد طب

۰۰:۰۰
۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

شرکت های سکوبندی ازمایشگاه,تولید کننده میزبندی آزمایشگاهی

شرکتهای تولید کننده سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی

۰۰:۰۰
۳۱ / ۵ / ۱۴۰۰

مبلمان آزمایشگاه,ساخت,تولید,نصب

مبلمان آزمایشگاه مهندسی پزشکی مهداد طب

۰۰:۰۰
۱۹ / ۵ / ۱۴۰۰

ساخت و نصب سکوبندی استاندارد آزمایشگاه,میزبندی آزمایشگاه

طراح و تولید کننده سکوبندی استاندارد آزمایشگاه مهداد طب

۱۴:۵۰
۴ / ۶ / ۱۳۹۶
۱۴:۵۰
۴ / ۶ / ۱۳۹۶

میز کنار آزمایشگاه,سکوی کنار آزمایشگاهی

میز کنار آزمایشگاه طراح و مجری شرکت مهندسی پزشکی مهداد طب

۱۴:۵۰
۴ / ۶ / ۱۳۹۶
۱۴:۵۰
۴ / ۶ / ۱۳۹۶

شرکت های سکوبندی ازمایشگاه,تولید کننده میزبندی آزمایشگاهی

شرکتهای تولید کننده سکوبندی و میزبندی آزمایشگاهی

۱۴:۴۹
۴ / ۶ / ۱۳۹۶

میزبندی آزمایشگاه بدون درز و کنج و زاویه,میزبندی ازمایشگاه

میزبندی آزمایشگاه بدون درز و کنج و زاویه

۱۴:۵۲
۴ / ۶ / ۱۳۹۶